Kvartalsrapport januari-juni 2023

Perioden januari-juni

 • Hyresintäkter, TSEK 253 484 (149 458)
 • Driftnetto, TSEK 176 485 (88 246)
 • Förvaltningsresultat, TSEK 153 860 (79 613)
 • Resultat före skatt, TSEK -182 145 (157 162)
 • Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 5 958,5 (6 365,4)
 • Substansvärde, MSEK 3 062,1 (3 353,2)
 • Soliditet, 47,2 % (47,7)
 • Överskottsgrad, 69,6 % (59,0)

Perioden april-juni

 • Hyresintäkter, TSEK 124 269 (78 925)
 • Driftnetto, TSEK 85 367 (49 828)
 • Förvaltningsresultat, TSEK 74 678 (45 466)
 • Resultat före skatt, TSEK -106 324 (30 882)
 • Marknadsvärde fastigheterna, MSEK 5 958,5 (6 365,4)
 • Substansvärde, MSEK 3 062,1 (3 353,2)
 • Soliditet, 47,2 % (47,7)
 • Överskottsgrad, 68,7 % (63,1)

Kommentarer från VD

En osäker omvärld fortsätter att påverka fastighetsmarknaden, med utmaningar i form av hög inflation och stigande räntor. Företagsparken har under årets andra kvartal haft ett tydligt fokus på att stärka bolagets likviditet. Likviditeten har förbättrats genom avyttringar av icke strategiska fastigheter, vissa med negativa driftnetton, likväl genom återköp av del av utestående obligation. Ett framtida positivt tillskott till kassaflödet kommer även genereras när pågående anpassning till Lomma kommun färdigställs under hösten.

Trots en utmanande marknad tycker jag att Företagsparken utvecklades på ett bra sätt i ett byggande av ett kassaflödesgenererande fastighetsbolag. För första halvåret ökade hyresintäkterna till 253,5 Mkr (149,5) och förvaltningsresultatet till 153,9 Mkr (79,6). Tillväxten är främst driven av de förvärv som skett under 2022.

Marknadsvärden fortsatte likt första kvartalet minska något än dock i lägre takt. Under perioden redovisas värdeförändringar om -251,3 MSEK (95,6). De negativa värdeförändringarna bedömer vi kommer att avta i takt med att inflationen närmar sig inflationsmålet 2 % och att toppen av räntekurvan därmed är nådd, förhoppningsvis är vi där i början av 2024.

Förvaltningsverksamheten har utvecklats stabilt och affärsmodellen är fortsatt konkurrenskraftig. Det är god efterfrågan på våra lokaler, dock kan det skönjas en viss avmattning på uthyrningsmarknaden speciellt vid nyuthyrningar. Den underliggande verksamheten hos våra hyresgäster har visat motståndskraft, dock med vissa specifika undantag framför allt relaterat till hyresgäster vars verksamhet är inriktad mot byggbranschen. Vi följer noga utvecklingen för våra hyresgäster och kommer att ha örat lite extra mot rälsen under hösten. För första halvåret har vi en positiv nettouthyrning om 23 455 kvm.

I en relativt dämpad transaktionsmarknad genomförde Företagsparken under kvartalet ett antal avyttringar av icke strategiska fastigheter. Fastigheterna avyttrades på goda nivåer och kommer bidra med att öka kassalikviditeten med närmare 200 mkr. Avyttringarna är ett styrkebesked och visar på de inneboende kvaliteterna i Företagsparkens fastighetportfölj.

Ett gediget arbete har genomförts med syfte att förstärka den interna förvaltningsorganisationen. Vi har rekryterat sju nya medarbetare som påbörjar sina anställningar under kvartal fyra. Vi har även tecknat ett hyresavtal i centrala Helsingborg där Företagsparken under oktober månad öppnar upp en lokal filial, allt för att leverera en god service till våra hyresgäster.

Likt föregående kvartal är det en fortsatt turbulent omvärld men vi kommer att fortsätta på inslagen väg och utveckla Företagsparken organisatoriskt såväl som genom förädling för att skapa ännu starkare lokala kluster av högavkastande fastigheter i stadsnära företagsparker.

Andreas Eneskjöld, Verkställande Direktör, Företagsparken Norden Holding AB (publ)

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm