Företagsparken överväger att emittera obligationer och offentliggör viss finansiell information

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Företagsparken har givit Nordea, Pareto och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer om upp till 500 Mkr och med en löptid om 3,25 år. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförutsättningar. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

– Företagsparken har under 2021 genomfört ett stort antal förvärv som tillfört bolaget ett starkt kassaflöde och genom vilka fastighetsbeståndet vuxit till över 4 Mdkr. Företagsparken avser nu ta nästa steg i sin tillväxtresa och introduceras till kapitalmarknaden genom sin första obligationsemission, kommenterar Joakim Orthén, VD för Företagsparken.

– Vi har haft en god utveckling i Företagsparken med bra förvärv, lyckade uthyrningar och tillväxt i både resultat och fastighetsbestånd. Vi möjliggör nu för ytterligare en investerargrupp att bli en del av Företagsparken då vi vänder oss till obligationsmarknaden för att finansiera ytterligare tillväxt, kommenterar Leif Östling, styrelseordförande för Företagsparken.

Preliminär finansiell information

I samband med att Företagsparken undersöker möjligheten att emittera obligationer har Företagsparken valt att offentliggöra preliminärt utfall för 2021. Alla siffror är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer.

Resultaträkning, SEKm 2021
Hyresintäkter 113
Andra intäkter 8
Totala intäkter 121
Fastighetskostnader (55)
Driftnetto (NOI) 67
Central administration (22)
Avskrivning (1)
Intäkter från fastighetsförvaltning 44
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader – Ränta på kreditinstitut (20)
Finansiella kostnader – Ränta på aktieägarlån (37)
Övriga finansiella kostnader (1)
Förvaltningsresultat (14)
Värdeförändringar fastighetsvärde 359
Resultat före skatt 345
Skatt (126)
Nettoresultat 219
Balansräkning, SEKm 2021
Investeringsfastigheter 4,015
Lager 2
Pågående projekt 22
Totala anläggningstillgångar 4,039
Finansiella tillgångar 1
Omsättningstillgångar 55
Likvida medel 122
Totala omsättningstillgångar 177
TOTALA TILLGÅNGAR 4,216
Totalt eget kapital 2,299
Uppskjutna skatteskulder 142
Långfristiga skulder till kreditinstitut 1,373
Skulder till koncernbolag
Aktieägarlån
Övriga långfristiga skulder 2
Totala långfristiga skulder 1,516
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 56
Leverantörsskulder 9
Skuld till koncernföretag
Kortfristiga skatteskulder 9
Övriga kortfristiga skulder 261
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 65
Totala kortfristiga skulder 401
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 4,216
Kassaflöde, SEKm 2021
Rörelseresultat före orealiserade värdeförändringar 44
Betald skatt (2)
Betald ränta (29)
Poster som inte påverkar kassaflödet (1)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet 12
Ökningar (-) / minskningar (+) av rörelsefordringar (10)
Ökningar (+) / minskningar (-) av rörelseskulder 211
Kassaflöde från den löpande verksamheten 213
Försäljning av förvaltningsfastigheter 4
Förvärv och investeringar i förvaltningsfastigheter (1,703)
Förvärv av maskiner &lager
Försäljning av maskiner & lager
Förvärv av finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten (1,699)
Nettoupplåning 1,546
Utdelning
Nyemission 30
Företrädesemission 5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,581
Kassaflöde för perioden 94
Likvida medel vid periodens början 27
Likvida medel vid periodens slut 121

För mer information, vänligen kontakta:

Joakim Orthén, VD Företagsparken
joakim.orthen@foretagsparkenab.se
+46 (0) 70 254 06 01

Christoffer Strömbäck, tf CFO Företagsparken
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Företagsparken

Företagsparken är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker. Vi bidrar med att skapa en välmående och lokal industri som i sin tur genererar arbetstillfällen och ökar välfärden i hela Sverige.

För mer information, vänligen besök: foretagsparken.se

Adress

Företagsparken Linnégatan 2,
114 47 Stockholm